Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 “Organisatie”: Stichting Aemstie Alive, statutair gevestigd te Appelmeet 13, 4328 CK te Burgh-Haamstede (KvK:22059177) en tevens de (rechts)personen die namens haar zijn belast met de organisatie van het evenement.
1.2 “Evenement”: iedere door de organisatie georganiseerde activiteit waaronder muziekfeesten, horeca, festivals, alles in de breedste zin van het woord.
1.3 “Bezoeker”: iedere (rechts)persoon die op een geldige wijze een toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen voor een door de organisatie georganiseerd evenement en iedere persoon die zich met een geldig toegangsbewijs toegang wenst te verschaffen tot een evenement.
1.4 “Terrein”: alle gebouwen, (al dan niet overdekte) ruimten, velden, pleinen, etc. die deel uitmaken van het gebied waar het evenement plaatsvindt, waaronder tevens begrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes.
1.5 “Toegangsbewijs of Toegangsbewijzen”: een door of namens de organisatie vertrekt (digitaal) document of een door of namens de organisatie verstrekte barcode, waarmee de bezoeker toegang kan verkrijgen tot een specifiek aangeduid evenement.
1.6 “Coins”: door de organisatie uitgegeven munten, die bezoekers tegen een door de organisatie vastgesteld bedrag kunnen aanschaffen, en die tijdens het evenement of daartoe door de organisatie aangewezen plaatsen als betaalmiddel kunnen worden gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding en iedere overeenkomst die betrekking heeft op de door de organisatie te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten met dan wel via (of door bemiddeling van) door de organisatie daartoe aangewezen officiële (voor)verkoopadressen.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het evenement en op alle (nadere) overeenkomsten die de bezoeker sluit met de organisatie (zoals de aanschaf van coins, drank- en etenswaren).
2.4 Deze algemene voorwaarden zijn tevens raadpleegbaar (en op te slaan) via de website van het evenement en liggen ter inzage bij de entree van het evenement.
2.5 Voor een evenement kunnen huisregels gelden. De huisregels zijn raadpleegbaar via de website van het betreffende evenement en de organisatie en liggen ter inzage bij de entree van het evenement. De bezoeker verklaart zich hierbij uitdrukkelijk met die huisregels akkoord en verklaart tevens zich conform die huisregels te zullen gedragen.

Artikel 3. Ticketing

3.1 De overeenkomst tussen de organisatie en de bezoeker komt tot stand op het moment dat de bezoeker één of meer toegangsbewijzen voor een evenement bestelt/koopt van de organisatie of bij een door de organisatie daartoe aangewezen officiële (voor)verkoopadressen, dan wel door inlevering van een toegangsbewijs door een persoon om zicht toegang te verschaffen tot het evenement.
3.2 De organisatie verschaft aan de bezoeker eenmalig het toegangsbewijs of de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement op een door de organisatie te bepalen wijze (bijv. per e-mail). De bezoeker verklaart over deugdelijke middelen (zoals een printer) te beschikken om het toegangsbewijs fysiek te kunnen tonen bij de ingang van het evenement.
3.3 Een vertrekt toegangsbewijs geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot het evenement.
3.4 Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij het evenement krijgt toegang tot het evenement. De organisatie is niet gehouden (maar wel bevoegd) ten aanzien van toegangsbewijzen nadere controle te verrichten of de houder daarvan ook de rechtmatige eigenaar is.
3.5 De bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de organisatie dan wel een door de organisatie ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekt toegangsbewijs. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

Artikel 4. Verbod doorverkoop

4.1 Het is de bezoeker niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie, toegangsbewijzen voor een evenement (door) te verkopen, te koop aan bieden en/of aan derden verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Onder commerciële doeleinden wordt verstaan iedere verkoop waarbij de verkoper een hoger bedrag voor de tickets ontvangt dan de organisatie voor de tickets heeft vastgesteld. Indien in strijd met het voorgaanden zou zijn gehandeld, is de organisatie bevoegd een toegangsbewijs ongeldig te verklaren zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van enig betaald bedrag.
4.2 Bij overtreding van dit artikel is de organisatie gerechtigd om de koper van het toegangsbewijs zoals in het voorgaande artikellid bedoeld, de toegang tot het evenement te weigeren en om alle hieruit voortvloeiende schade op de bezoeker te verhalen.

Artikel 5. Toegang tot het evenement

5.1 Alleen een origineel geldig en onbeschadigd toegangsbewijs geeft toegang tot het evenement.
5.2 De organisatie kan besluiten om bezoekers te voorzien van een zaak (zoals een polsbandje), waardoor eenvoudig zichtbaar is of en waartoe de betreffende bezoeker toegang heeft, hierna te noemen “ID-middel”. De bezoeker verklaart uitdrukkelijk daaraan zijn medewerking te zullen verlenen. De bezoeker dient het ID-middel te allen tijde gedurende het evenement en op het terrein op de aangegeven wijze bij zich te dragen, en mag een eventuele verzegeling niet verbreken. Bij het verbreken van die verzegeling en/of verlies, verliest het ID-middel haar geldigheid en kan de bezoeker verwijdert worden van het terrein en de verdere toegang worden ontzegd. Ook kan de organisatie de bezoeker voorzien van een alcoholbandje, dit bandje krijgt iedere bezoeker van 18 jaar of ouder, zodat er gezien kan worden of er alcohol verstrekt mag worden aan de bezoeker. Bij de bar en op het terrein moet dit bandje ook ten aller tijden goed zichtbaar zijn voor de organisatie. Zonder zit bandje mag er geen alcohol verstrekt worden aan een bezoeker en mag de bezoeker ook niet met alcoholische dranken rondlopen of vasthouden. Bij het constateren hiervan mag de bezoeker verwijderd worden van het terrein.
5.3 De bezoeker zal bij het bezoeken van het terrein de aanwijzingen van de daar aanwezige medewerkers van de organisatie en medewerkers van politie, beveiliging, brandweer, EHBO of andere bevoegde instanties stipt opvolgen.
5.4 Bij of voor het betreden van het terrein, op het terrein en tevens tijdens het evenement kan de bezoeker worden gevisiteerd. De bezoeker stemt uitdrukkelijk in met die mogelijke visitatie. Indien de bezoeker daaraan geen medewerking zou verlenen, wordt aan de bezoeker de toegang tot het terrein ontzegd.
5.5 De bezoeker dient om toegang te verkrijgen tot het evenement en/of het terrein in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), dat op verzoek moet worden getoond.
5.6 Minimumleeftijd voor de toegang tot het evenement is niet van toepassing, tenzij anders aangegeven.
5.7 Toegang tot het evenement is mogelijk vanaf de openingstijd tot de sluitingstijd. Beide tijden staan vermeld op het toegangsbewijs en/of op de website van het evenement. De sluitingstijd is niet noodzakelijkerwijs ook de eindtijd van het evenement.
5.8 Mede in verband met de veiligheid is het na binnenkomst niet mogelijk om het terrein tijdelijk te verlaten, tenzij de organisatie daarmee uitdrukkelijk zou instemmen.
5.9 De volgende zaken zijn niet toegestaan op het terrein, tenzij anders is vermeld in de huisregels van het betreffende evenement:

 • Meegebracht eten & drinken
 • Meegebrachte voedingssupplementen & eiwitten (proteïne).
 • Glaswerk, scherpe voorwerpen, paraplu’s, (vuur-)wapens, laserpennen;
 • Verdovende middelen (soft- en harddrugs).
 • Voertuigen (zoals onder andere auto’s, aanhangwagens, caravans, campers en fietsen).
 • Constructietenten;
 • Huisdieren;
 • Vloeistoffen zoals (spuitbussen met) deodorant, aanstekergas en parfum;
 • Geluidsinstallaties, generatoren/aggregaten, BBQ’s, fornuizen, koelkasten, tapinstallaties, grote voorwerpen (zoals bankstellen), confetti/partyploppers;
 • Kleding met discriminerende (zoals nationalistische en/of racistische), beledigende en/of bedreigende tekens of uitingen en tevens kleding met –tekens of clubuitingen (zoals voetbalshirt);
 • Professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur.

5.10 Het is slechts toegestaan om medicijnen mee naar het evenement te nemen, indien:

 • De medicijnen nog in de originele en afgesloten verpakking zitten; en
 • Zijn voorzien van een originele bijsluiter; en
 • Aangetoond kan worden waarom deze medicijnen gebruikt worden.

Indien niet aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan –of de organisatie andere gronden heeft om te twijfelen aan de getoonde middelen/medicijnen- dan is de organisatie bevoegd om de medicijnen in te nemen, zonder dat de organisatie gehouden is tot het vergoeden van de (waarde van die) medicijnen, en deze in de daarvoor bestemde bak te deponeren.

Artikel 6 Munten(coins)

6.1 Er kan tijdens evenementen en op het terrein alleen betaald worden met de door de organisatie verkochte coins, tenzij anders aangegeven door de organisatie. Coins zijn en blijven eigendom van de organisatie.
6.2 Coins kunnen op het terrein van het evenement gekocht worden.
6.3 Iedere editie van ieder evenement kent zijn eigen coins die alleen gedurende die editie van het evenement geldig zijn. Gekochte coins worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.
6.4 Het is bezoeker niet toegestaan om coins (door) te verkopen.

Artikel 7 Overige bepalingen

7.1 Op het terrein zijn toiletvoorzieningen aanwezig. Deze zijn gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld. De bezoeker is verplicht die voorzieningen te gebruiken. Poepen, plassen op andere plaatsen dan in de toiletvoorzieningen, is te strengste verboden. Bij het constateren hiervan is de organisatie bevoegd de bezoeker van het terrein te verwijderen.
7.2 Roken is verboden in alle binnen locaties. Op het evenement is een rokerstent aanwezig, hier kunnen de bezoekers roken. Op alle andere plaatsen op het terrein is dit ten strengste verboden.
7.3 Het gooien van drank of gooien van voorwerpen is verboden.
7.4 Het is verboden eigendommen van de organisatie mee te nemen. Het wegnemen van eigendommen van de organisatie wordt beschouwd als diefstal. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.
7.5 Het is de bezoeker verboden om zich op een zodanige wijze te gedragen dat de orde op het evenement wordt verstoord.
7.6 In geval van vernieling van eigendommen van de organisatie of van derden op of rondom het terrein, wordt aangifte gedaan bij de politie.
7.7 Het is verboden zonder expliciete schriftelijke toestemming van de organisatie goederen te verkopen op of rondom het terrein voor, tijdens en na een evenement.
7.8 Zonder expliciete schriftelijke toestemming van de organisatie is het verboden om voor, tijdens of na een evenement op of in de nabijheid van het terrein in de breedste zin van het woord reclame te maken. Dit verbod ziet onder meer op het maken van reclame voor andere evenementen of zaken. Iedere vorm van het maken van reclame (zoals door flyers of stickers te verspreiden, posters op te hangen of bezoekers aan te spreken) is verboden. Er wordt een boete van ten minste 1000 euro opgelegd aan de bezoekers (en/of personen) die in strijd met deze bepalingen handelen of daartoe opdracht hebben gegeven en/of de organisatie van het betreffende evenement waarvoor reclame wordt gemaakt.
7.9 Het is voor de bezoeker die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft niet toegestaan om alcoholische dranken te kopen, bij zich te dragen, te drinken en/of te proberen om alcoholische drank te bemachtigen. Organisatie heeft recht om de bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het terrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.
7.10 Het is de bezoeker, ongeacht zijn of haar leeftijd, niet toegestaan om alcoholische drank (al dan niet tegen betaling) te verstrekken aan iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft. Organisatie heeft het recht om de bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het terrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.

Artikel 8 Media en media apparatuur

8.1 Tijdens het evenement kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) de organisatie. De bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers (en dus ook mogelijk van de bezoeker) van het evenement en dat deze worde verspreid cq geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.
8.2 Het is de bezoeker toegestaan om tijdens het evenement fotoapparatuur bedoeld voor consumenten mee op het terrein te nemen en hier gebruik van te maken. Onder fotoapparatuur bedoeld voor consumenten wordt verstaan: digitale compact camera’s (met een normale en vaste lens), telefoons met fotoapparatuur en wegwerptoestellen. Het is niet toegestaan om professionele fotoapparatuur of accessoires (zoals een (uitschuifbaar) statief; waaronder bijvoorbeeld ook wordt verstaan een GoPro Telescopping Pole) mee te nemen. Ook het meenemen van een filmcamera is niet toegestaan. Of sprake is van de in dit artikel bedoelde niet toegestane apparatuur, is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. Als u twijfelt of de fotoapparatuur die u wilt meenemen is toegestaan, neem dan voorafgaand aan het evenement per e-mail contact op met de organisatie.
8.3 Ingeval van gebruik door de bezoeker van de in artikel 8.2 genoemde en niet-toegestane apparatuur op het terrein, is de organisatie bevoegd:
a. De apparatuur tijdelijk in bewaring te nemen, tot (naar keuze van de organisatie):

 1. Het evenement is afgelopen; of
 2. Door de bezoeker is aangetoond dat alle opnamen en mogelijke kopieën daarvan zijn gewist; of
 3. Een nader te bepalen moment indien de organisatie daar redelijke gronden voor heeft;
  b. De bezoeker die in strijd met artikel 8.2 handelt, te verwijderen van het terrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.

8.4. Professionele (pers)fotografen en/of personen die uit commerciële motieven foto- of filmopnamen van een evenement willen maken, dienen in het bezit te zijn van een geldige accreditatie van de organisatie.
8.5. Nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters, andere drukwerken en/of digitale uitingen van de organisatie of het evenement is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie verboden.
8.6. De organisatie is bevoegd om te inspecteren of in strijd met voornoemde artikelen is gehandeld en is tevens bevoegd mogelijk registraties in beslag te nemen en/of te vernietigen.

Artikel 9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht heeft de organisatie het recht het evenement te annuleren of te organiseren op een andere datum.
9.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten de schuld of toedoen van de organisatie zijn ontstaan zoals; het afzeggen van artiest(en), brand, staking, slechte weersomstandigheden, etc.
9.3 Als het evenement als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd, zal de organisatie het aankoopbedrag (exclusief fees) van het toegangsbewijs vergoeden. De bezoeker kan ten opzichte van de organisatie geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Er wordt pas tot restitutie overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd toegangsbewijs door de bezoeker aan de organisatie.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De bezoeker is consument: De aansprakelijkheid van de organisatie is beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het aan de bezoeker te betalen bedrag nimmer meer zal bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie in het betreffende geval uitkeert. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is de organisatie nimmer aansprakelijk.
10.2 De bezoeker is een (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: de organisatie is uitsluitend aansprakelijk voor de schade die de bezoeker lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende van de Stichting Aemstie Alive. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie in het betreffende geval uitkeert.
10.3 Het betreden van het terrein en het bezoeken van het evenement geschiedt geheel op eigen risico. Indien er kluisjes aanwezig zijn op het evenement kan de bezoeker daar eventuele waardevolle spullen –al dan niet tegen vergoeding- op bergen. Het gebruik van een kluisje is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de bezoeker.
10.4 Het gebruik van de bezoeker van transportdiensten van de organisatie zoals onder andere maar niet uitsluitend pendelbussen die ingezet worden door de organisatie of op verzoek van de organisatie zijn eveneens geheel op eigen risico van de bezoeker.
10.5 De bezoeker verklaart zich er mee bekend dat tijdens het evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De bezoeke2r is zelf verantwoordelijk voor het naar behoefte treffen van gehoor beschermende maatregelen. De organisatie heeft de bezoeker het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plek te gaan, waar geen of minder luide muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.
10.6 Wijzigingen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van het toegangsbewijs geven geen recht op ongedaan making van de aankoop (door bijvoorbeeld ontbinding of vernietiging) en dus evenmin op (gedeeltelijke) restitutie van het aankoopbedrag.
10.7 De organisatie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop artiesten / acts invulling geven aan hun bijdrage aan het evenement.

Artikel 11 Ontbinding

11.1 De organisatie heeft altijd het recht om de overeenkomst met de bezoeker geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding betekent in dit geval dat de bestelling van toegangsbewijzen wordt geannuleerd. Aangeschafte kaarten zijn vanaf dat moment niet langer geldig. Bij het annuleren van een bestelling zal het volledige aankoopbedrag (exclusief de door de bezoeker betaalde fee) worden terugbetaald aan de bezoeker. De bezoeker kan geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Als een bestelling wordt geannuleerd nadat aan de bezoeker een toegangsbewijs is uitgereikt, zal alleen tot terugbetaling van het aankoopbedrag worden overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd toegangsbewijs door de bezoeker.
11.2 Indien de bezoeker in strijd handelt met de overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden), kan hij onder meer verwijderd worden van het terrein en de verdere toegang worden ontzegd. Daarnaast is de bezoeker aansprakelijk voor alle uit zijn handelen voortvloeiende schade. Het door de bezoeker aan de organisatie vergoeden bedrag bedraagt minimaal 150 euro, ook indien de daadwerkelijk door de organisatie geleden schade lager zou zijn.

Artikel 12 Persoonsgegevens en privacy

12.1 De organisatie verwerkt persoonsgegevens van bezoekers en van bezoekers van haar websites in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Zie ook de privacyverklaring.

Artikel 13 Registratie evenement door of namens de organisatie

13.1 Het is de organisatie toegestaan om beeld en geluidsopnamen te (doen) maken van het evenement en de bezoeker en de overige bezoekers, door het bezoeken van het evenement gaat de bezoeke2r hier uitdrukkelijk mee akkoord. De organisatie is gerechtigd deze beelden- en/of geluidsopnamen te exploiteren en/of te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook, in de breedste zin des woords. Door betreding van het evenement verleent de bezoeker onvoorwaardelijke toestemming tot het maken van voornoemde opnamen inclusief de bewerking, de openbaarmaking en de exploitatie daarvan, zonder dat de organisatie enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is.
13.2 Voor zover bezoeker enig recht(waaronder naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht) toekomst met betrekking tot voornoemde opnamen, dan draagt de bezoeker deze rechten hierbij bij voorbaat en zonder enige beperking over aan de organisatie en doet de bezoeker hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten, althans zal de bezoeker daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is de bezoeker verplicht om op eerste verzoek van de organisatie de schriftelijke benodigde toestemming te verlenen en/of een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog aan de organisatie en/of aan een aan haar gelieerde vennootschap worden overgedragen.

Artikel 14 Slotbepalingen

14.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 De rechtbank zeeland-west brabant is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtsgandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
14.3 Voor zover de in deze voorwaarden aangewezen rechter, ingeval van een overeenkomst met een bezoeker zijnde consument, niet relatief bevoegd is, dan is de bezoeker gerechtigd om binnen één maand nadat de organisatie schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor berechting van het geschil door de volgende de wet relatief bevoegde rechter.
14.4 De bezoeker kan voor geschillen met de organisatie eveneens terecht op het ‘Online Resolution platform’ van de Europese Comissie http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Contact: Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@aemstie.nl